Европейски регламент за строителните продукти (CPR)

Целта на регламент (ЕС) № 305/2011 е да гарантира, че всички кабели, вложени трайно в инсталации на територията на Европейския съюз са оценени, класифицирани и одобрени съгласно определени хармонизирани критерии.

Какво представлява CPR?

В регламент (ЕС) № 305/2011, респективно Наредба РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти на терирорията на Република България, се определят хармонизирани условия и правила приети от Европейската комисия за предлагането на пазара на строителни продукти. Правилата за продукти за трайно влагане в строежи, включително кабели, изискват същите да бъдат тествани и сертифицирани въз основа на определени критерии, преди да бъдат използвани в строежи на територията на Европейския съюз. Кабелите и проводниците попадат под изискването, което се отнася до безопасността в случай на пожар.

Обща класификация на противопожарните свойства

Европейската класификация по реакция на огън съгласно строителния регламент определя всички аспекти на поведението на кабела по време на пожар. Класовете се определят съгласно EN 13501-6.
Тъй като пожарните свойства на строителните продукти са важни за пожарната безопасност са въведени общи разпоредби на Европейската комисия за класификация по реакция на огън и методи за изпитване на кабели, използвани в сградите. Европейският хармонизиран стандарт EN 50575 обхваща захранващи, телекомуникационни и контролни(сигнални) кабели, използвани в строителни дейности.

Изисквания за маркировка "СЕ"

За да бъде разрешено на производителите да маркират продуктите си със знак CE, регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR) определя като изискване да се изготви декларация за експлоатационни характеристики(DoP ). Чрез изготвянето на DoP, производителят гарантира, че продуктът отговаря на изискванията, посочени в стандарта. Производителят трябва да изготви декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт преди пускането му на пазара.

Декларация за изпълнение (DoP)

Декларацията за експлоатационни показатели обявява експоатационните характеристики на строителния продукт, включително кабелите, по отношение на основните характеристики на тези продукти. Тя идентифицира продукта, предназначението му и основните му характеристики. Декларацията за експлоатационни характеристики изисква производителят, вносителят или дистрибутора да поемат правна отговорност за съответствието на строителния продукт с обявените показатели.

Вижте още :