15.09.2020 г.

 Покана и дневен ред за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Годишен доклад за дейността на Гамакабел 2019г.
 Одиторски доклад


23.06.2015 г.

 Покана и дневен ред за редовно годишно Общо събрание на акционерите

14.01.2015 г.

 Търгово предложение
 Становище на СД по търгово предложение
 Уведомление от СД до служителите и акционерите
 Вътрешна информация по чл.154 ал.1 от ЗППЦК

05.11.2014 г.

 Уведомление по чл.148 б от ЗППЦК

26.06.2014 г.

 Протокол от акционерно събрание 26.06.2014

26.05.2014 г.

 Покана за акционерно събрание 26.06.2014
 Протокол от СД
 Образец на пълномощно
 Правила за гласуване чрез пълномощник

25.11.2013 г.
ГАМАКАБЕЛ” АД, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление: ул.”Хан Аспарух”, № 1, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03-0648, ESF-2303-06-16003 обявява процедура за избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. с предмет:
„Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло” и Обособена позиция 2: „Антирефлексни стъкла за предпазни очила за административен персонал”

 Тръжни документи_zip04.11.2013 г.

Решение N: 2 от 04.11.2013 гсд. за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител с предмет ,,3aкynyвane на лични предпазни cpeдства (ЛПС) и специално работно облекло", по две обособени позиции: Обособено позиция 1: ,, 3aкynyвane на лични предпазни cpeдства (ЛПС) и специално работно облекло" u Oбособена позиция 2: ,,Антирефлексни стъкла за предпазни очила за административен персонал"

 Решение N: 2 от 04.11.201328.08.2013 г.

ГАМАКАБЕЛ” АД, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление: ул.”Хан Аспарух”, № 1, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03-0648, ESF-2303-06-16003 обявява процедура за избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. с предмет:
„Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло” и Обособена позиция 2: „Антирефлексни стъкла за предпазни очила за административен персонал”

 Тръжни документи_zip27.08.2013 г.  Информация за сключен договор

25.02.2013 г.

„ГАМАКАБЕЛ” АД, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление: ул.”Хан Аспарух”, № 1, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3TMM-02-22/20.10.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:„Доставка и монтаж на технологично оборудване - Усукваща машина за изолирани жила”

 Тръжни документи_zip


06.02.2013 г.  Информация за сключен договор

22.01.2013 г.  Информация за сключен договор

20.11.2012 г.

„ГАМАКАБЕЛ” АД, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление: ул.”Хан Аспарух”, № 1, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3TMM-02-22/20.10.2011 г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:„Доставка и монтаж на технологично оборудване - Усукваща машина за изолирани жила”

 Тръжни документи_zip

 

 Тръжни документи_doc