До всички акционери на "ГАМАКАБЕЛ" АД

Документ-препратка към публикуваната информация през 2012 г.
Програма за добро корпоративно управление
Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директоритеГАМАКАБЕЛ АД